en-UShe-ILpt-BR
LOGIN
Invalid UsernameInvalid passwordInvalid User

Local03 Sheep
Forgot password

LPages * Israel * 0314_flight_ticketsTerms

תקנון הגרלה
הגרלת כרטיסי טיסה במסגרת הצטרפות לחבילות Local03 או המלצה על חבר שמצטרף לשירות.כללי:

1. חברת אומניטלקום בע"מ, ח.פ 513470971 (להלן "עורכת ההגרלה"), מרחוב תובל 22, ברמת גן, עורכת הגרלה לזכייה בשני כרטיסי טיסה מישראל, אל לקוח בשירות Local03 השוהה מחוץ לישראל. הכרטיסים מיועדים להטיס אל הזוכה שני חברים או בני משפחה (להלן "הפרס"), בהתאם למפורט בתקנון זה.

2. תקופת המבצע להשתתפות בהגרלה: בין התאריכים 06/03/2014 ועד 30/04/2014 (להלן "התקופה הקובעת"). החברה תהיה רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף להוראות הדין.

3. הזוכה בהגרלה יקבל/תקבל שני כרטיסי טיסה המיועדים להטסת שני אנשים לבחירתו, מישראל אל היעד בו הוא/היא שוהה בחו"ל.

4. תנאים להשתתפות בהגרלה:
א. זכאים להשתתף בהגרלה לקוחות חדשים בשירות Local03, המתגוררים דרך קבע, לפי רישומי אומניטלקום, מחוץ לישראל, אשר הצטרפו לאומניטלקום במהלך התקופה הקובעת ולא התנתקו משירותי אומניטלקום עד זמן מימוש ההטבה. בנוסף זכאים להשתתף בהגרלה לקוחות קיימים של Local03 אשר יצרפו, במהלך התקופה הקובעת לקוח חדש, אשר לא נמנה על לקוחות אומניטלקום ולא התנתק משירותי אומניטלקום עד זמן מימוש ההטבה (להלן "הזכאים").
ב. הזכאים יירשמו לשירות באמצעות דפי הנחיתה של מבצע זה בלבד שיפורסם ברשת האינטרנט החל 06/03/2014 (להלן "מבצע הגרלת כרטיסי טיסה-מרץ-2014"). דפי הנחיתה יהיה משוייכים לכתובת האתר הראשית: www.local03.com
ג. הרישום להגרלה עבור מצטרפים חדשים יבוצע באמצעות טופס פנייה המופיע בדף הנחיתה ובו יש למלא את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, דוא"ל ומספר הטלפון של המתעניין בשירות. הרישום להמלצה על חבר/ה יבוצע באמצעות טופס הפנייה המופיע בדף הנחיתה ובו יש למלא את פרטי המומלץ/ת הכוללים: שם פרטי ושם משפחה ומספר הטלפון.
ד. על הזכאים למלא את פרטי ההתקשרות עמם בדף הנחיתה בין התאריכים 06/03/2014 ועד 30/04/2014.
ה. זכאים אשר מילאו פרטיהם בדפי הנחיתה אולם לא ניתן ליצור עמם קשר באמצעות המוקד הטלפוני של החברה עד לתאריך 10/05/2014 לא ייחשבו כזכאים.
ו. משתתף/ת בהגרלה אשר לא מסר/ה פרטיו במלואם, ובכלל זה באופן שגוי ו/או מדויק, לא יהא/תהא זכאי/ת לזכות בפרס, גם אם עלה/תה בגורל כזוכה.
ז. בעצם השתתפותו/ה בהגרלה מאשר/ת כל משתתף/ת כי הפרטים אותם הוא/היא מוסר/ת הם פרטיו/ה האישיים בלבד, וכי הם נכונים ומדויקים. כל זכייה בפרס במסגרת ההגרלה, כפופה לאימות זהותו/ה של הזוכה על ידי עורכי ההגרלה בכל דרך חוקית על פי שיקול דעתם.
ח. לא רשאים להשתתף בהגרלה עורכי ההגרלה, עובדי חברת אומניטלקום בע"מ ובני משפחותיהם.

5. עריכת ההגרלה:
א. ההגרלה תיערך בין הזכאים במשרדי חברת עורכת ההגרלה, ברחוב תובל 22 ברמת גן, בתאריך 10/04/2014.
ב. ההגרלה תיערך על ידי אגף שיווק בחברת אומניטלקום בע"מ.
ג. ההגרלה תיערך באופן ממוחשב באמצעות תוכנה על בסיס נתוני הנרשמים באמצעות טופס הפניות ובנוכחות עו"ד.
ד. תוצאות ההגרלה כפי שתקבענה על ידי עורכת ההגרלה תהיינה סופיות ולא תהיינה ניתנות לערעור בכל דרך שהיא.
ה. עורכת ההגרלה תהיה אחראית לטיפול בפניות המשתתפים, כולל הכרעה בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון וכן תהא זכאית להכריע בכל מחלוקת בין החברה לבין משתתף/ת, זוכה או טוען/ת לזכייה.
ו. החלטת עורכת ההגרלה בכל הקשור למבצע זה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין והמשתתפים בהגרלה מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת עורכת ההגרלה.

6. התקשרות וזכאות לפרס:
א. הזכיה בפרס הינה אישית ולא ניתנת להעברה.
ב. זכאים אשר מילאו את הפרטים בדפי הנחיתה אולם לא ניתן ליצור עמם קשר באמצעות המוקד הטלפוני של החברה עד לתאריך 10/05/2014 לא ייחשבו כזכאים.
ג. הזוכה בהגרלה יקבל הודעה על זכייתו בדוא"ל שנמסר בעת הרישום - בתוך 30 ימי עבודה מיום עריכת ההגרלה.
ד. הודעה על הזוכה תתפרסם בעמוד הפייסבוק של Local03, https://www.facebook.com/local03israelisabroad וכן בכל אמצעי תקשורת אחר שעורכת ההגרלה תמצא לנכון. זוכה ההגרלה יהיה מנוע מלטעון בדבר הגנת הפרטיות.
ה. איתורו של המועמד לזכייה ייעשה בשקידה ראויה וסבירה ויימשך לא יותר מארבעה עשר (14) ימי עסקים ממועד עריכת ההגרלה.
ו. זוכה אשר לא אותר בתוך פרק הזמן הנקוב לעיל ו/או אשר עורכת ההגרלה החליטה על ביטול זכייתו, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס וזכייתו תבוטל. במקרה זה כאמור יוכרז מועמד חלופי כזוכה, בהתאם לסדר הגרלתו ועורכת ההגרלה תפעל לאיתורו כאמור לעיל וכחוזר חלילה.
ז. החברה לא תהא אחראית למימוש או אי-מימושו של הפרס על ידי הזוכה ו וזאת מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה ו/או כלפי כל מי מטעמם בשל כך.
ח. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, הענקת הפרס לזוכה תהיה בכפוף לזיהוי ואימות פרטי הזוכה בהתאם לפרטים המזהים שמצויים בידי החברה, להנחת דעתה של החברה (לרבות באמצעות זיהוי הזוכה באמצעות פרטים מזהים של הזוכה)
ט. החברה שומרת לעצמה הזכות לעכב/לבטל את מסירת הפרס, ביו היתר, בקרות אחד המקרים הבאים:
i. חשש לאי תקינות ו/או זיוף.
ii. חשש לאי עמידה של הזוכה בתנאי התקנון.
מובהר כי סעיף זה יחול אף אם הנסיבות המתוארות בו יתגלו לחברה לאחר שהפרס הוענק לזוכה ובמקרה כזה תבוטל הזכאות לפרס.
iii. הזכייה בפרס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או להמחאה ואינה ניתנת להחלפה על ידי הזוכה, והזוכה לא יהיה רשאי להמיר את הפרס בפרס אחר ו/או בכסף ו/או בשווה כסף, בכל דרך שהיא.
iv. זכאותו של כל זוכה תהא כפופה להוראות כל דין.

7. הודעה על זכייה וקבלת הפרס:
א. הזוכה יקבל/ת הודעה טלפונית על זכייתו בפרס באמצעות מספר הטלפון המעודכן במערכות המחשב של אומניטלקום (להלן "הודעת הזכייה").
ב. תנאי לזכייה בפרס הוא כי במסגרת הודעת הזכייה יזדהה הזוכה באמצעות פרטיו/ה האישיים כפי שמעודכנים במערכות המחשב של אומניטלקום.
ג. לצורך קבלת הפרס ומימושו, לרבות תוספת תשלום ככל שיידרש, יהיה על הזוכה ליצור קשר טלפוני באופן עצמאי עם סוכנות הנסיעות בישראל, בהתאם לפרטים שימסרו לו במסגרת הודעת הזכייה.

8. הפרס ותנאי מימוש הפרס:
א. הזוכה יקבל/תקבל שני כרטיסי טיסה הלוך ושוב, במחלקת תיירים, על מנת להטיס שני חברים או בני משפחה מישראל , על פי בחירתו, אל מקום שהייתו/שהייתה אשר מחוץ לישראל, באמצעות סוכנות התיירות "מונה טורס"
ב. פרטי קשר למימוש הזכאות הינם: מונה טורס, שטמפר 15, נתניה, טלפון 09-8305305 או 050-6959222 (אשת קשר: מינה).
ג. כל כרטיס טיסה הלוך ושוב יהא בשווי של עד 1,000$ (מודגש: דולר אמריקני) ובשווי כולל של עד 2,000$.
ד. כרטיסי טיסה בעלי שווי גבוה יותר יחוייבו בתשלום ע"י הזוכה בלבד.
ה. מובהר בזאת כי לא ניתן לאחד שווי של כרטיסי טיסה לטובת שדרוג מחלקות, או לטיסות שאינן לאותו יעד.
ו. הזמנת הכרטיסים, מועדי המימוש והכירטוס יהיו בכפוף למגבלות מקום פנוי או כל מגבלה אחרת שתוצג על ידי הסוכנות
ז. מימוש הפרס יהיה בתוקף עד לתאריך 31.12.2014 וייקבע לפחות חודשיים לפני מועד המימוש. כלומר, על הזוכה להודיע לחברת מונה טורס על נכונותו לממש את זכייתו/ה חודשיים לפני מועד הטיסה.
ח. באם המועד למימוש הפרס חלף, יפוג תוקף הזכייה והזוכה לא יהא/תהא רשאי/ת לדרוש מעורכת ההגרלה ו/או סוכנות התיירות מונה טורס את הפרס או כל דבר אחר בתמורה לזכייה.
ט. מימוש הפרס יעשה בו זמנית עבור טיסת הלוך אל היעד המבוקש ועבור טיסת חזור מן היעד בחזרה לישראל.
י. הפרס כולל כרטיסי טיסה הלוך ושוב בלבד ואינו כולל הוצאות אחרות מכל סוג שהוא, ובכלל זה ביטוח, כלכלה, לינה, נסיעות, הובלה, מסים, היטלים ואגרות על פי דין אשר יידרשו לצורך מימוש הפרס וכיוצ"ב.
יא. הפרס אינו ניתן לשינוי או להחלפה, לא בכסף ולא בשווה כסף.
יב. מגבלות שהייה:
i. מגבלות שהייה: זמן השהייה מחוץ לישראל במסגרת מבצע ההגרלה יהיה בהתאם לשיקול הדעת של הזוכה ובהתאם למגבלות לוח הטיסות.
ii. כל שינוי בתאריכי הטיסה, אם ניתן לעשותו, יעשה ע"י הזוכה בלבד, על חשבונו ובאחריותו בלבד.
iii. עורכת ההגרלה אינה אחראית על הנפקת דרכונים ו/או ויזה, וכן על תוקפם של דרכונים/ויזות הנסיעה של המוטבים מטעם הזוכה.
iv. עורכת ההגרלה לא תהיה אחראית על זכאותם של המוטבים מטעם הזוכה לשהייה במדינה אחרת, ובכלל זה סירובי כניסה למדינה, זמני שהייה, סוגי אשרות שהייה וכיוצ"ב.

9. הגבלת אחריות אומניטלקום:
א. אומניטלקום לא תישא בכל אחריות במקרה של מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו, שקבלת ו/או מימוש הפרס ו/או כל חלק ממנו, כרוך בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט, לרבות אך לא רק, מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם הפרס. מבלי לגרוע מן האמור, מובהר כי אומניטלקום אינה, ולא תהיה אחראית לפרס, לטיבו, לרבות לשיבושים כלשהם, מכל מין וסוג, שעשויים לחול במימוש הפרס, לרבות אך לא רק, לזמינות טיסות, איחורים בזמני טיסה והגעות ליעדים, איכות הטיסה, השירות הניתן בטיסה, ו/או לכל תקלה הנובעת מפעילות לקויה של ספקי שירותים נוספים או גורמים בלתי תלויים ו/או בגין כוח עליון (שביתות, פגעי מזג אוויר וכיוצא באלה), ולזוכה (לרבות לכל צד ג' לו החליט הזוכה להעניק את הפרס או כל חלק ממנו), לא תהיה כלפי אומניטלקום, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, לכל האמור.
ב. אומניטלקום לא תישא באחריות בכל מקרה של נזקים, מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתתף או לזוכה, לרבות לכל צד ג' לו החליט הזוכה להעניק את הפרס או כל חלק ממנו, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, נזקים בגין עגמת נפש, גניבות או אובדן של כל נכס, הקשורים בפרס ובמימושו, בכל צורה שהיא.
ג. כל משתתף בהגרלה, מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל סוג שהיא, כנגד אומני טלקום, בהקשר להגרלה, לפרס ולמימושו של הפרס, בכל עניין שהוא.

10. הוראות כלליות:
א. תקנון זה יעמוד לעיון במשרדי החברה ברחוב תובל 22 רמת גן, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש.
ב. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה.
ג. עצם השתתפות משתתף בהגרלה תיחשב כהסכמה מצדו לכל תנאי התקנון.
ד. החברה תהיה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומכל סיבה שהיא, להפסיק או לבטל את מבצע ההגרלות ו/או לשנות את תקנון מבצע ההגרלות ו/או לשנות את תנאי ההשתתפות בהגרלה ו/או לשנות את תקופת מבצע ההגרלות ו/או את המועדים ו/או הפרסים המוצעים במבצע ההגרלות לרבות להוסיף עליהן או לגרוע מהם, והמשתתף מוותר על כל טענה בנוגע לכך.
ה. החברה ו/או עוזר לעורך ההגרלה ו/או כל מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל תקלה או טעות בקשר עם מבצע ההגרלות (לרבות טעויות בפרסום, דפוס וכיו"ב), וכן לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו למאן דהוא עקב טעות ו/או תקלה כאמור וכן לרבות קיצור או שינוי תקופת מבצע ההגרלות, והחברה רשאית, בשיקול דעתה הבלעדי, לבצע פעולות על מנת לתקן את הטעות, לרבות ביטול מבצע ההגרלות, שינוי הפרסים וכמותם או ביצוע כל פעולה אחרת, ולמשתתפים לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או עורכי ההגרלה עקב הטעות ו/או התקלה ובקשר לנזק כלשהו שייגרם להם עקב הפעולות כאמור.
ו. בכל מקרה לא תהיה למשתתף ו/או לזוכה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד החברה ו/או עורכי ההגרלה ו/או כל עוזר לעורך ההגרלה ו/או כל מי מטעמם בכל עניין ודבר הקשור במבצע ההגרלות ובהגרלה, לרבות וללא הגבלה, בכל הקשור לאופן ביצוע ההגרלה, לקבלת ומימוש הפרס וכדומה.
ז. בכל מקרה שיוכח בביהמ"ש, כי רשלנות של עורך ההגרלה ו/או מי מעובדיו, כולל העוזר לעורך ההגרלה, ו/או מי מטעמו, ו/או של עורך ההגרלה ו/או מי מטעמו, מנעה מצרכן כלשהו מלהשתתף במבצע או לזכות בזכייה כלשהי, יוגבל הפיצוי לו יהיה המשתתף זכאי לגובה ההוצאה הכספית הישירה אותה הוציא אותו משתתף בכדי להשתתף במבצע ובהגרלה ולא מעבר לכך.
ח. תוצאות ההגרלה תהיינה סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
ט. ההכרעה בכל מחלוקת ו/או עניין ו/או כל הקשור למבצע הגרלות זה, תהיה מסורה באופן ייחודי לעורכת ההגרלה והכרעתה תהיה סופית ומוחלטת כבורר פוסק, ולמשתתפים ו/או לכל צד ג' שהוא לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או עורכי ההגרלה בעניין זה. בכל מקרה של סכסוך שהסמכות לדון בו ולהכריע בו אינה מוענקת לעורכת ההגרלה, תהיה לבתי המשפט הסמכות הבלעדית והייחודית. בתקנון זה נעשה שימוש בלשון זכר ונקבה אולם מובהר בזאת כי במקרים של שימוש בלשון זכר בלבד, הוראותיו מתייחסות גם לנקבה במשתמע.

בהצלחה!

ט.ל.ח